Skip to main content

Full text of "Gleachd an t-seann dione agus an duin' oig"

See other formats


Digitized by the Internet Archive 
in 2013 http://archive.org/details/gleachdtseanndio1853mori GLEACHD AN T-SEANN DUINE AGUS AN DUIN' OIG: 

LB 

IAIN MORISTON 

A BHA NA CHEISTEAR AIG AN 

EAGLAIS SHAOIR 

ANNS NA 

H-EARADH. " Gu'n cuir sibh dhibh, thaobh a'cheud chaithe-beatha 
an seann duine, a tha truaillidh a reir nan ana-raiann 
cealgach: Agus gu'n cuir sibh umaibh an nuadh-dhuine 
a tha air a chruthachadh a reir Dhe am fireantachd ag- 
us am fior-naomhachd." Ephesianaich iv. 22. 24. GLASGOW; 

PRINTED BY JOHN GILLIES 303 ARGYLE $T. 

MDCCCLIII. 
GLEACHD AN T'SEAM DUINE 'S AN DUIN OIG- 

■ 

Le 
IAIN MORISTON 

A dKeug 1852. 

Tha duirì òg a?s seann duirì agam, 
Tha duirì òg ds seann duirì agam, ; 

Nach robh'n seann duiri* air mo chulthaobh; 

'San duin' og ni's muirnich ac/am. 

Seann duin' mi o leasradh Adhamh 
O'n do shìolaich mi thaobh nàduir, 
Ach duin' òg tre Lèigh na slàinte 
Shaor o'n bhàs mi tre ghràs naisgte. 

Nach robh seann duine 'na ghrain domh 
'S an duin' og 'na ghradh ni's faisge. 

Rìnn an seann duine daor»thràill dhiom 
Thug mi *m braighdeanas do shàtan, 
'S e'n duin' òg a shaor o mhàig mi 
Dh'ionnsuidh slàint' o phlàigh a' pheacaidh, 

Leag an seann duin' aDns an uir mi 
' Se'n duin' og a dhuisg a mach mi. 

'Nuair thàinig an t-òg am ionnsaidh 
Fhuair e'n seann duine na dhùsal, 
'iSa cheud f hàilte a rinn e dhùsgadh 
8ud fo luirich bheireadh braidean. 

Chaidh an seann duine fo luirich 
'S e'n duin' ur a ruisg am brat dheth. 

Air a bhonn do chaidh an còmbrag 
Tarruing lann ro ghleusd' air gheòiread, 
PTiuair an seann duin' buille-leònaidh 
Nach cuir e r'a bheò as altaibh. 

Chaidh an seann duin' a gheur chiurradh 
Sheas an t-og a chuis mar ghaisgeach. 3 

Riamh o sin cha'n fheud iad còrdadh 

'N>èite cha'n imich iad còlamh, 

'S cha'n àraichear le aon sògh iad 

'S iad an còmhnnidh a' co-ghleachdadh. ' 

Ach tha'n seann duine cho bruideil 

' San duin' og cho cliuiteach tlachdmho r, 

Dithis iad nach còrd an càraid 

Ged tha'n còmhnuidb san aon àros, 

Gu leagar a nuas am pàilliun 

Ànns na ghabh iad tàmh mar chairteal, 

'Nseann duine gu carachlubach 

'S an duin' ur toirt cuis gach gleachd dh eth. 

Cha dean iad imeachd mar chàirdean 
Ged shaoilte gum b'iad na bràithrean, 
Bhiodh co-chòrdadh an aon nàdur ^ 
An taobhsa do'n bhàs cha tachair. 

'N seann duin' lan do chaiì na breine 
'San duin' og 'na bheus eho maiseach, 

'S e'n seann duine neach is gòraich, 
Ach 'se Aosd' nanlàithean m'òig-fhear 
Rioghaich an seann duine an tòs orm, 
'S bheir an t-òig-f hear na stòl-ehas e, 

'Seann duine 'sa lus ga f hagail 

'S an duine' og a' fas ni's neartmhoir. 

Se'n seann duine leam is annsa 
Ach 'se cusbair m'fhuath is m'anntlachd, ] 
'S mi do'n òig-fhear am bith naimhdeis 
Ged 'se m'annsachd e 's mo chaidreamh, 

Seann duine na ghalair bais domh 
'S an duin' og le ghraa 'ga m' altrum. 

Tha mi bàite an cluain an t-seann duin, 
Fo gheur fhuar-dhealt 's fuachd a' gheamhraidh 
Thig an t-òg 'na ghlòir gu theampull 
Chuireas mi dhanns' àir mo chasaibh. 

Se'n seann duin' a chuir fo neoil mi 
'Se duin' og mo lochran laiste. 4 

Ged is duilich leam ati sgeula * 
An seann duine bhi dol g'a cheusadh, 
Aig^au òg bidh buaidh an t-sèisdidh 
'S ann leam fein gun bhreug is maith sud. 
Bidh an seann duine fo mhuiseag 
'S cuiridh an t-og an cuil gu grad e. 

Bheir an t-òg fo bhuaidh an seann duin, * 
'S ni e òglach dheth fo cheannsail, 
'S leagaidh e dhìdean 'sa dhaingneach 
'S le thrèin laimh gu'm prann e chlaigeann. 

Seann duine ri dealbh dhroch innleachd 
'S an duin' og a' sior chur as doibh. 

'S ioghnadh tha ro mhòr le reusan 
Teagasg diomhair so mo sgeula. 
Na leth-aoin so bhi 'na m' chreubhaig 
'S gur mi fèinle chèil' mu seach iad. 

Seann duine mi do thaobh naduir 
Ach duin' og tre ghras a nasgaidh. 

Mar tha'n seann duin' 's an duin òg ud 
Ann an aon a'gabhail oòmhnuidh 
Aon diubh nèamhaidh 's aon diubh feòlmhor 
'S tòimhseachan ro mhor gun ag e. 

Seann duine do reir na feola 

'S an duin' og cha chord ris srad deth. 

Aon air Mana a' teachd beò dhiubh 
'S aon eil' air duslach an òtraich, 
'S mis' an cuimrigeadh an còmhnuidh "* 
'San aon lòn cha chòrd ri neach dhiubh. 

Seann duine miannachail geocach 
San duin' og o ghloir na feartaibh. 

Ged a rinn an seann duin' m' fhàgail 
'Nculaidh bhreun mo bheusaibh gràineil, 
Spionaidh an t-òig-f hear mar àthainn 
A mach mi o'n àmhuinn lasraich . 

Dh'fhag an seann duine gun lus mi 
'San duin' og as ur 'ga m' neartach. 5 

'S mi-shona an creutair am beò e 

'S i thoil-inntinn meud a dhòlais 

Sonas ri chàileachd cha chòrd e 

'S miannaibh a shòlais 'ga chreachadh. 3 

Seann duine 'ga m' chradh le bhuairiba 
'San duin og 'gam' fhuasgladh asda. 

Aon ni ach corruich cha'n òl e 
Ioc-shlàint' cha'n iarr e ach dòruinn 
'S a chàil mhiannach chiocrach f heòlmhor 
Mhisgeach gheòcach/n tòir air mallachd. 

Seann duine cho salach gruideil 
'San duin' og cho cubhraidh fallain. 

S e fèin-mhealltair th'ann an còmhnuidh . 
'S i thoil fèin is iodhal mhòr dha, 
A mhiann a riarach 's e dheòin e 
lied bheir e dòruinn do-chaisgt' air. 

Seann duin' ga mo chlaoidh le mhiannaibh 
'San duin' og le chiall 'ga chasg dhiom. 

'N uair lionas e bhrù'gu gàthach 

Le chuid fèinealachd 'ga àrach, 

Eiridh e suas gu ro-dhàna 

A shràidimeachd air bharr nam baideal. 

Seann duin' ag iarraidh an aird orm 
'San duin' og le ghras 'ga bhacadh. 

Cia cho mòr 'sa thogta an àird e 
Chionn nach 'eil caochladh 'na nàdur ' 'l 
Thuiteadh e sios mar a b'àbhaist 
Ga eabradh a sàs sa' chlabar. 

Seann duin' aig na poitean feola 
'San duin' og ri gloir dlu-bheachdaidh. 

Fhuair mi 'na mhealltair e'n còmhnuidh 5 

Le chuid gealltannasaibh mòra, 

'S le dheise ghil a' cur sgleò air 

'S mi'n dùil gu'm b'e'n t-òig-fhear macant' 

Seann duin' gam' mhealladh le dubhradh 
J S an duin' og toirt suil domh a dh'f haicinn. 6 

Dh'fhàg a chleasachd mi cho baoghalt' 

'S gu'n creidinn a bhriathra faoine, 

'S e ràdh 'n uair bha m'òig-f hear gam shaoradh 

Uaith' gur e sgriob m'aoig bha'm fagus. 

Seann duin' a' cur orm droch ghnuis-bhrat 
'San duin' og 'ga rusgadh sraichte. 

Dh'fhag sud m'fhaireachduinn neo-stòlda. 
Uair ag itealaich 's na neòltaibh 
'S uair 'gam iomairt san dùn òtraich 
Ri faire còlamh 's am chadal. 

Seann duine'gam' fhagail tonn-luaisgt' 
'San duin' og mo shuaimhneas caidreach. 

Uair 's mo chas air carraig chòmhnard 
'S mi gu binn a' seinn an òrain, 
'S uair a' seinn air teud ro bhrònach: 
A's bilean mo bheòil gun ghabadh. 

'N seann duin' dh'fhag mo bhaadhan duinte 
'San duin' og toirt dhiubh nan glasan. 

'S 'nuair thigeadh an t-òg gu sheòmar 
Rachadh an seann duin' a leònadh, 
Shaoilinn gu marbhta gun deò e 
5 S nach tigeadh e beò le graide. 

'N seann duine ri call a dheoiachd 

'S an duin' og tigh'nn beo air th'apadh 

Gus an tigeadh e na dhèigh sin 
Le chuid arm gu h-ùr air ghleusadh, 
Feuchainn ionnsuidh ni bu trèine 
Le geal sgèimh an èididh-bhradaich. 

Seann duine 'ga mholadh fein domh 
'S an duin' og gu treun cur smachd air. 

Chuirinn feum air an ol-ùngaidh. 
Thogail nan lann far mo shuilean, 
'S gu'n amhaircinn le geur-dhùrachd 
Mu'n aithnichin ann gnùis a' mhadaidh. 

'N seann duin' 'ga m' charadh le cuilbheart 
'S an duin' og ri m chul air f haicill. 7 

Ged is tric a rina e tràiil dhiom 
Thoirt aobhair casaid do shàtan, 
Dh'innseadk an duin' òg gu sàmhach 
Nach robh stàth dha bhi ri tagradh. 

Seànn duin' a cur lioutaibh bais domh 
San duin' og ga ni' thearnadh asda. 

Ged tha mo pheacadh mar scàrlaid 
'S mar an corcair tre ro-dhànachd, 
Rinn trusgan sgiamhach na slàinte 
M'òig-fhear na iàthair mi maiseach. . 

Bh'fbag an seann dum' tinn le plaigh mi 
'San duin' og toirt slaint' ai? ais domh. 

'N uair a dh'fhoillsicht' a ghnùis òirdheirc 
Rachadh an seann duin' air fògradh. 
Mach as a' chùirt le cheann còmhdaicht' 
'Shaoilt' nach tig e m' chòir ni b'fhaìde. 

'N seann duin' a teicheadhfo mhuiseag 
'San duin' og toirt luths'a neart as. 

Ach bha chealgaireacbd cho lùbach 
Seòlta mar shionnach nan cùlltean, 
'S ann gheibhte am meirleach na liùgair 
Ann an seòmar cùil Bhenhadaid. 

Seann duin' ga f halach an cuiltean 
O'n duin' og 'se'n duil nach faict' e. 

Oir tha innleachdan cho dùbailt 
'Se'n cruth-càirdeis ach droch-runach, 
'S e ghlain-amhairc dheanadh cùis domh ! 
Rannsachadh cuir lùb an t-sladair. 

peann duin 's e gbnathdroch-runach 
San duin' og 's gach cuis tighin fcrasd air. 

Tha bhraighdeanas 'ga mo chiùrradh 
'S anail bhreun a chlèibh 'ga m' mhùchadh, 
Dh'fhàg mi fann an ceann na h-urnuigh - 
Dh'easbhuidh driùchd an ùraich neartaich. 

'Se'n seann duin 5 a dh' f hag gun luths mi. 

»an dum og cur sugh na m' anail. 8 
Ged tha mi 's an seann duin' graineil 
A' co-chordadh san aon nàdur, i 

'Se duin' òg mo threòir 's mo shlàinte 
Ceòl mo ghairdeachais a's m'aiteas, & 

Se'n seann duin' achlaon o'n choir mi 
'S bheir an t-og le chord mi faisg oirr ' 

Chuìr an seann duin' mi 'san làthaich j 
'Ga m' shior aoineagraich sa' chlàbar, 
Chuir an t-òig-fhear suas mi sàbhailt' 
Chor's nach do tharr e's mo thachdadh. 

'N seann duin' ag imlich na h-urac h 
'San duin' og gu dluth ri tagra dh. 

'S e'n duin' òg an treun-fhear glòrmhor 
Do rèir m'fheumsa bheir e treòir dhomh, 
Seasar eadar mairbh a's beò lels 
'S bheir e lòn is sògh do m'altrum. 

'Seann duine gam' bhualadh 'dhornaibh 
'San duin' og le treoir ga chasg dhiom. 

Fàilte a ghnùis is ùrach beò e 
Chuireadh lùths am dhùirn gu còmhrag 
Chuir air cùl an truthair seòlta 
Le fhiaclaibh le'm b' dheòin mo chasgairfc. 

Bhiadh an seann duin' mi air plaosgan 

'S ghabh an t-og na ghaol dhiom ath thruas. 

'Nuair bhiodh m'anmhuinneachd gun tàbhachd 
'S mi gu'n airm 's tre fhailbh' air fàilinn, 
Thigeadh m'òig-fhear le ghnùis fhàilticht' 
'Sa lann tàirngt' le'n geairrt' righ Agag. 

Dh'f hag an seann duin' mi ian failinn 
'S thug an t-og le ghrasaibh neart dhomh . 

'S mòr mo chall le easbhuidh gràidh dha 
Ged 's tric a shaor e o'n bhàs mi, 
Toirt neart dhomh, eòlas, a's slàinte, 
Mo Righ e, m'Fhàidh, 's mo Shagart. 

'N seann duin' a' cur bac' air m'urnuig h 
'San duin og cur tuis air m'altair. 9 

'S aobhar bhròin ro mhòr dhomh 's nàire 
Cho lion uair 'sa rinn mi tàir air, 
Tionndadh mo chùl ris 'nuair bha mi 
Gu sàbhailte fo sgàil a bhrataich. t 

'N seann duin' a toirt uam mo dhochais 
'Se'n duin' ogmo ehord a's m'achdair. 

'S tric a shaoil mi gu'm b' chrioch bàis domh 
'N uair bha dhèiligeadh 'n rùn-gràidh dhomh, 
Glanadh a chruithneachd o'n chàthaidh 
'S a ghuit' 'na làimh gu fasgnadh, 

'N seann duin' a meudachadh m'uamhais 
'San duin' og toirt suaimhneas ceart dhomh. 

'S cainnt an t-seann duin' ga m' thàladh 
Le droch mhuinn-teachd 's grùid an àrdain, 
'G iarruidh mo shùil thoirt deth fhàbhar g 
'N uair b'e ghairdean mo chul-taice. 

*N seann duin' a' deanamh daor-thraill dhioaa 
'San duin' og toirt aite Mhac dhomh. 

Dh'fhàg an seann duine cho baoth mi 
Fulang calldaich a' toirt sgàth dha, 
'Sa deanamh dimeas air m'aon-gràdhach 
A bheireadh dhomh blàs fo fhasgadh. 

Dhf hag an seann duine mi gorach 

'S gliocas an duin' oig sior phailt dhomh. 

Is olc an companach seann Adhamh 
Beul gun bhreug thug corp a' bhàis air, 
Cha sheinn e leam air a' chlàrsaich 
'N uair bhios mo ghàirdeachas fallain. 

Tha duin' og is seann duin' mar-rium &c. 
Seann duin' a' bacadh mo sholais 
San duin' og cur beo na m'anail. 

Ach 's tric a sheirm e 's nach b'fheairde 
Mise, a bhrionnal baoth gun stà dhomh 
Se ghuth a chluinnte ni b'àirde 
Ri cluicheadh air dàn a mheallaidh. 

'N seann duine gam dheananih baoghalt 
'S m'oig-fhear gam shaoradh o charaehd. 10 

Dh'fhàg sud mi tonn-luaisgt' an còmhnuidh, 
Thuige is uaithe mar na Locuist, 
Acrach iotmhor airson trocair 
'S iomlaineachd mo stòir gun ghainne. 

Se'n seann duin aobhar mo luasgaidh 
Se'n duin og mo shuaimhneas faiiain. 

Tha mi aineolach 's làn eòlais 
Tha mi dubh ach 's geal gun sgleò mi, 
'N dorchadas fo dhuibhre an còmhnuidh 
Solus mo lòchrain sior lasadh. 

>N seann duin' gam charadh an comhnuidh, 
San duin og na rod gam tharruing. 

Tha mi bochd 'sa ghnàth làn saibhreis 
Brònach an comhnuidh 's làn aoibhneis, 
Bacach leòinte 's mi làn-choimhlìont 
Mall 's a ruith gu teann le cabhaig. 

'N seann duine gam fhagail daibhir 
San duin' og mo shaibhreas faìaicht. 

Tha mi dall 's mo fhradharc dùbailt 
Tinn mi slàn 's a ghnàth ga m chiurradh, 
Sòlasach 's an còmhnuidh tùirseach 
Gaoideil grùideil is glan fallain. 

Seann duine a dalladh mo shuilean 
'San duin' og toirt dhiubh nan lannan. 

Tha mo lotan mòr 's mo chreuchdan 
'Sjni slàn gun chàil do gach eucail. 
Tomlan 's neo-fhoirfe le chèile 
Sàsaichte gun èis 's mi falamh. 

'N seann duine gam fhagail craiteaeh 
San duin og mo shlaint o ghalair. 

Tha mi fuathar is ro ghràdhach 

Tha mi duaichnidh ach ro àillidh, 

? G imeachd ris an ùir a' snàgadh 

'S a marcachd àrd le buaidh-chaithream. j 

'N seann duine ga m f hagail fuathar 
'S ni 'n dum og mo shnuadh a ghlanadh. 11 

Tha rni siochainteach 's fo amhladh 
Air bheag dòchais ach làn-earbsach, 
Tuisleach tuiteamach 's làn-dearbha 
Nach sleamhnuich air falbh mo chasaibh. 

'N seann duine gam f hagail anmhunn 
Saa duin og gu calm' ga m' neartach. 

Tha mi làg ach treun is làidir 
Creachte spùillte a's m'ionntas làn domh, 
Sileadh dheur { s a deanamh gàire 
Maille ri Sàrah tre ghealladh, 

'N seann duine gam lot le bheumaibh 
'Se'n duin og mo Leigh o'n ghalair. 

Amaideach ach glic a ta mi 
Aon air faondradh mi san fhàsach, 
Ach do-ghluaiste air carraig slàinte j 
Bunaite làidir nach carraich. 

'N seann duin ga m f hagaiì fo luasgan 
San duin og gach uair mo charraig. 

Tha m'ìobairtean gràineil is m'urnuigh 
Ach ged tha tha m'fhàiìe cùbhraidh, 
Is thèid e'n àird mar dheatach tùise 
A philleas le driùchd na'm beannachd. 

'N sean duine gam fhagail muchaidh. 
San duin og toirt luith's do m'anail. 

S cuspair feirge mi do'n àrd-Righ 
Cuspair a dheadh-ghean is fhàbhair, 
Tha mi mallaichte na làthair 
Is beannaichte a ghnàth na shealladh. 

Thug an seann duin mi fo dhiteadh 
'S shaor an t^og mi le daor-cheannach. 

'S oighre mi air ifrinn 's leir-sgrios 
Oighre air gràs 's air Parras Dè mi, 
Air^na h-aingidh 's mi'n ceann-feadhna 
'S mi airidh air nèamh 'nan aingeal. 

Thug an seann duin mi gu leir-sgrios 

Is dhoirt au t-og f huil-f hein ga'm cheanuach. 12 

' S peacach gràineil a's mi firean 
'S mi satan do reir na firinn, 
'S'gineil an àrd-Righ gu direach 
Chaoidh nach dìtear le binn-sgaraidh, 

Dh'f hag an seann duin naimhdeil geur tni 
Is rinn ant-og dha fein mi'ra charaid. 

Is creutair truagh mi tha do-bhrònach 
Ach sona suaimhneach le sòlas, 
'S cha dlighear urram no bòsd dhomh 
Ged 's leam oighreachd glòir is talamh. 

Dh'f hag an seann duin mi cho truaillidh 
San duin og gach uair gam ghlanadh. 

Is creutair tha gu'n bhuaidh gu'n fheum mi 
Gidh eadh cho luachmhor 's gur èigin. 
Nac h bi mhuinntir f hoirfe 's na nèamhan ' 
lomlan as m'eugmhaise mar-riu. 

Rinn an seann duine cuis-ghrain diom 
Se'n duin og a ghradhaich m'anam. 

Fhuair mi suilean leis am feud mi 
Sealltuinn air an ti nach leir dhomh, 
S amharc airsan anns an eudann 
Roimh 'n teich nèamh nan speur is talamh. 

Thug an seann duin uam mo ahuilean 
Is thug an t-og dhomh ungadh seallaidh. 

'S e bhi 'g amharc na ghnùis ghlòrmhor 
Sòlas'mo shlàinte fhad is beò mi, 
Ach na'm faicinn a ghnùis oirdheirc 
Cha'n fheudainn bhi beò na shealladh. 

Leag an seann duin mi'n an-dochas 
"S thug an t og mi beo o'n talamh. 

Chi sibh gur mi'n creutair neònach 
Cuspair amhairc ainglean 's slòigh mi, 
Anabas na h-uile fòtais 
Ach ui's glòrmhoire no aingeal, 

Rinn an seann duin cuspair fuath dhiom. 
San duin og thug buaidh air thairis. 13 

Nach ioghnadh leibh mar a tha mi 
Mi bhi timi le galair slàinte, 
S m'aon-ghaoil na'm anam bhi tàmhachd 
S gun àite agam dha gu ghabhail. 

Tha'n seann duin a fas leam suarrach 
San duin og na luach do-cheannuicht. 

'S ge d is òigh mi tha ro fhior-ghlan 
Rinn mi striopachas le briodal, 
An t-seann duin a chuir fo neòil mi 
Nì tharuing orm freumh a chadail. 

Rinn an seann duine mo thaladh 

'N uair hha m'oig-f hear graidh na chadal. 

Mar churaidh a dhùisg o dhaoraich 
Dh'èirich m'fhear-fair' agus fraoch air, 
Fhuair e aig Eglon fo dhaors mi 
Is leig e fa-sgaoil mi gu h-aith-ghearr. 

Fhuair mi fuasgladh o'n t seann laoch ud 
Leig an t-og a ghaorr ma chasaibh. 

'S ghlac na Canaanaich mi'n uair sin 
'S rinn iad braighdeanach gu luath dhiom, 
Shèid e iad an trompaid gu fuaimneach 
Is thog iad bratach suas le caithream. 

Chuir an seann duin orm droch-bhuaireas 
A mhill mo shuaimhnes car tamuill. 

Tha mi fosgailt' do gach buaireadh 
'S mar thobar seulaicht' neo-thruaillte, 
'S mo chridhe briste trom-buailte 
Gun aobhar gruamain no gearan- 

Seann duine ag iarruidh srian-f huasgailt 
'San duin' og le buaidh 'ga cheangal. 

Iodhail ga m tharruing o'm shuaimhnea* 
'S mi air mo sgarradh o luaidh dhoibh, 
S mi àite tàimh gach eun fuathar 
Ge d tha iad uam air an sgaradh. 

'N seann duin gam cheangal ri'm iodhail. 
San duin og o'm miann gam sgaradh. 14 

Ge d is mi ciomach na daorsa 
Is braìghdeanach a bhàis gach aon uair, 
Cha reicinn cuibhreach mo shaorsa 
Air saibhreas gach maoin air talamh. 

'N seann duine ceangailte fo dhiteadh 
Aig an og fo dhaorsa-gcamhail. 

Tha mo chnamhan sgàinte o chèile 
Mar shoitheach briste do chrè mi, 
Ach dlù-cheangailte ra chèile 
Eadar altan, fhèithean, 's bhannan. 

Dh'f hag an seann duine mi 'ui eigin 
'8 shaor an t-og mi le treun tharruing. 

Tha mì lom-ruisgte gun chòmhdach 
'STo dheis ùr do èideadh glòrrahor, 
'S mi daor-thràill air dtm an òtraich \ 
'S Prionnsa ro oirdheirc a dhealras. 

Dh'fhag an seana duin lomnochd ruisgt mi 
San duin og as ur ga m f halach. 

Is creutair marbh mi chaoidh nach bàsaich 
Sior theachd beò air lòn deadh-àra ich, 
Bàsachadh gach là le slàinte 
Seargta 's a fàs fo bhlàth fallain. 

'N seann duin' a' seargadh o f hreumhaibh 
Is fas an oig gu sgiamhach sgeanail. 

'Ged tha mi saor o gach truaighe 

'S &gin domhgu'm faic mi truailleachd, 

'S ged nach adhlaicear san uaigh mi, 

Gu ià bhràch tighinn uaip' cha'n fhaigh mi. 

Thug an seann duine do'n uaigh mi 
'Sen duin' og thug buaidh air thairis. 

Tha mo chaoile dhomh na reamhraehd 

'S mo ghorta daonnan na.saill domh. 

Mo shìth a meudachadh m'ann-sìth 

'S naimhdeas ri m'annsachd 'gam' cheangal. 

'N seann duine a sas anns an t-saoghal 
'San duin' og o ghaol 'ga m' sgaradh. 15 

Ged fhuair mi m'aon-gaoil gun iarraidh 
Tha mo shùil na dhèigh gu cianail, 
Ged 's dlùth e eadar mo chiochan 
S fada cian e as mo shealladh. 

Dh'fhas an seann duin' na chuis-ghrain domh 
'San duin' ogle ghradh 'gam' tharruing. 

'S raj. deanamh a ni nach b'àill leam 
'Sa toirt fuath do'n ni a b'fhearr leam, 
'Sa toirt gaol do'n fhior chùis-ghràin 
'S gur e mo shlàinte mo ghalair. 

Tha'n seann duin' air fas na phlaigh dhomh 
'Sen duin' og aon-gradhach m'anara'. 

'S gun mi 'g amharc air ni's lèir dhomh 
'S mi faicinn an ni nachlèir dhomh, 
Ach tha mi sealltuinn 's cha lèir dhomh 
Ged tha mi gu geur 'ga amharc. 

Dh'f hag an seann duine cho dall mi 

Is thug an t-og glain-amhairc ghlan domh. 

Cha mhi-fèin mi fèin oir tha mi 
'M neo-ni 'se n tì's mi is fearr dhomh, 
'S mo chaithe-beatha anns na h-àrdaibh 
'S mi m'fhear-àiteachaidh air talamh. 

'N seannduin' triall gu tir na di-chuimhn 
*San duin' og ri Criosd dlu-cheangailt. 

Sheauu duine tha ri èisdeachd m'òrain 

*> nach do shealbhaich deadh-ghean m'òig-fhear 

Mur gabh thu ri gairm a thròcair 

Fhearg bidh dòruinneach do t-anam 

Cha'u 'eil og ach seaun duin' marriut òvc. 
Tilg an seann duin air do chulthaobh, 
'S gabh au t-og as ur mar t earràdh. 

Faigli fòghlum air brigh mo chòmhraidh 
'S feuch e gu reusanta s gu còmhnard, .'j 
'S mar treabh thu le m'agh gu seòlta 
Bidh mo thòimhseachan's ort falaicht. 16 

Cuir an seann duin' uait gu h-ealamh &e. 
Fas m'un t-seann duine caoin-shuarach, 
'S bheiran t-og dhuit buaidh le caithream. 

Gabh sàr-bheachd air luach na tròcair 
Bheir peacaich o bhruaich na dòruinn, 
A steach tre dheuchainnibh mòra 
Gu fairge ghlòrmhor mar ghlaine. 

Mu'n toir nn seann duin' do'n uaigh thu 
Grad theich uaithe a chum na carraig 

Far an seinn iad gu luath-ghàireach 
Air clàrsaichean Dhè nan làmhan, 
Oran Mhaois 's an Uain a ghràdhaich 
Iad 'sa shaor o'n bhàs trid f hal' iad. 

Dh'f hag an seann duin' thu fo'n truaighe 
Teich gu luath oir 's luachmhor t'anam 

Na meas fonn' an t-seann duin eutrom 
Ge' b 'àrd fhuaim am beul an t-saoghail 
Fhuair mis' e cho trom 's gun shaoil leam 
Gum shlàinte dhomh saorsa o 'eallach. 
i